* شروع ترم >>>>>>>>>>


* یک هفته بعد از شروع ترم >>>>


* دو هفته بعد از شروع ترم >>>>>


* قبل از میان ترم >>>>>>>>


* در طول امتحان میان ترم >>>>>>


* بعد از امتحان میان ترم >>>>>>>


*قبل از امتحان پایان ترم >>> >>>>>>>


* اطلاع از برنامه پایان ترم >>>>>>>


* 7 روز قبل از پایان ترم >>>>>>>>


* 6 روز قبل از پایان ترم >>>>>>>>>


* 5 روز قبل از پایان ترم >>>>>>>>>


* 4 روز قبل از پایان ترم >>>>>>>>


* 3روز قبل از پایان ترم >>>>>>>>>>


* 2 روز قبل از پایان ترم >>>>>>>>>


* شب قبل از امتحان >>>>>>>>>>>


* 1 ساعت قبل از امتحان >>>>>>>>>>


* در طول امتحان >>>>>>>>>>>>>


* هنگام خروج از سالن امتحان >>>>>