1. هر چه فرزند آدم پیرتر مى شود ، دو صفت در او جوانتر مى گردد : حرص و آرزو .

2 . دو گروه از امت من هستند كه اگر صلاح یابند ، امت من صلاح مى یابد و اگر فاسد شوند ، امت من فاسد مى شود : علما و حكام .

3 . شما همه شبان و مسؤول نگاهبانى یكدیگرید .

4 . نمى توان همه را به مال راضى كرد اما به حسن خلق ، مى توان .

5 . نادارى بلاست ، از آن بدتر ، بیمارى تن ، و از بیمارى تن دشوارتر ، بیمارى دل .

6 . مؤمن ، همواره در جستجوى حكمت است .

7 . از نشر دانش نمى توان جلو گرفت .

8 . دل انسانى همچو پرى است كه در بیابان به شاخه درختى آویزان باشد ، از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو مى شود .

9 . مسلمان آن است كه مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند .

10 . رهنماى به كار نیك ، خود كننده آن كار است .

11 . هر دل سوخته اى را عاقبت پاداشى است .

12 . بهشت زیر قدمهاى مادران است .

13 . در رفتار با زنان ، از خدا بترسید و آنچه درباره آنان شاید ، از نیكى دریغ ننمائید .

14 . پروردگار همه یكى است و پدر همه یكى . همه فرزند آدمید و آدم از خاك است . گرامى ترین شما نزد خداوند ، پرهیزكارترین شماست .

15 . از لجاج بپرهیزید كه انگیزه آن ، نادانى و حاصل آن ، پشیمانى است .

16 . بدترین مردم كسى است كه گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر كسى است كه مردم از گزند او در امان و به نیكى او امیدوار نباشند .

17 . خشم مگیر و اگر گرفتى ، لختى در قدرت كردگار بیندیش .

18 . چون تو را ستایش كنند ، بگو اى خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند بساز و آنچه را از من نمى دانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچه مى گویند قرار مده .

19 . به صورت متملقین ، خاك بپاشید .

20 . اگر خدا خیر بنده اى را اراده كند ، نفس او را واعظ و رهبر او قرار مى دهد .

21 . صبح و شامى بر مؤمن نمى گذرد مگر آنكه بر خود گمان خطا ببرد .

22 . سخت ترین دشمن تو ، همانا نفس اماره است كه در میان دو پهلوى تو جا دارد .

23 . دلاورترین مردم آن است كه بر هواى نفس ، غالب آید .

24 . با هواى نفس خود نبرد كنید تا مالك وجود خود گردید .

25 . خوشا به حال كسى كه توجه به عیوب خود ، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد .

26 . راستى به دل آرامش مى بخشد و از دروغ ، شك و پریشانى مى زاید .

27 . مؤمن آسان انس مى گیرد و مأنوس دیگران مى شود .

28 . مؤمنین همچو اجزاء یك بنا ، همدیگر را نگاه مى دارند .

29 . مثل مؤمنین در دوستى و علقه به یكدیگر ، مثل پیكرى است كه چون عضوى از آن به درد بیاید ، باقى اعضا به تب و بى خوابى دچار مى شوند .

30 . مردم مانند دندانه هاى شانه ، با هم برابرند .

31 . دانش جوئى بر هر مسلمانى واجب است .

32 . فقرى سخت تر از نادانى و ثروتى بالاتر از خردمندى و عبادتى والاتر از تفكر نیست .

33 . از گهواره تا به گور ، دانشجو باشید .

34 . دانش بجوئید گرچه به چین باشد .

35 . شرافت مؤمن در شب زنده دارى و عزت او در بى نیازى از دیگران است .

36 . دانشمندان ، تشنه آموختن اند .

37 . دلباختگى ، كر و كور مى كند .

38 . دست خدا با جماعت است .

39 . پرهیزكارى ، جان و تن را آسایش مى بخشد .

40 . هر كس چهل روز به خاطر خدا زندگى كند ، چشمه حكمت از دلش به زبان جارى خواهد شد .

41 . با خانواده خود بسر بردن ، از گوشه مسجد گرفتن ، نزد خداوند پسندیده تر است .

42 . بهترین دوست شما آن است كه معایب شما را به شما بنماید .

43 . دانش را به بند نوشتن در آورید .

44 . تا دل درست نشود ، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود ، دل درست نخواهد بود .

45 . تا عقل كسى را نیازموده اید ، به اسلام آوردن او واقعى نگذارید .

46 . تنها به عقل مى توان به نیكیها رسید . آنكه عقل ندارد از این تهى است .

47 . زیان نادانان ، بیش از ضررى است كه تبهكاران به دین مى رسانند .

48 . هر صاحب خردى از امت مرا چهار چیز ضرورى است : گوش دادن به علم ، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل كردن .

49 . مؤمن از یك سوراخ ، دوبار گزیده نمى شود .

50 . من براى امت خود ، از بى تدبیرى بیم دارم نه از فقر .

51 . خداوند زیباست و زیبائى را دوست مى دارد .

52 . خداوند ، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد .

53 . تملق ، خوى مؤمن نیست .

54 . نیرومندى به زور بازو نیست ، نیرومند كسى است كه بر خشم خود غالب آید .

55 . بهترین مردم ، سودمندترین آنان به حال دیگرانند .

56 . بهترین خانه شما آن است كه یتیمى در آن به عزت زندگى كند .

57 . چه خوب است ثروت حلال در دست مرد نیك .

58 . رشته عمل ، از مرگ بریده مى شود مگر به سه وسیله : خیراتى كه مستمر باشد ، علمى كه همواره منفعت برساند ، فرزند صالحى كه براى والدین دعاى خیر كند .

59 . پرستش كنندگان خدا سه گروهند : یكى آنان كه از ترس ، عبادت مى كنند و این عبادت بردگان است ، دیگر آنان كه به طمع پاداش ، عبادت مى كنند و این عبادت مزدوران است ، گروه سوم آنان كه به خاطر عشق و محبت ، عبادت مى كنند و این عبادت آزادگان است .

60 . سه چیز نشانه ایمان است : دستگیرى با وجود تنگدستى ، از حق خود به نفع دیگرى گذاشتن ، به دانشجو علم آموختن .

61 . دوستى خود را به دوست ظاهر كن تا رشته محبت محكمتر شود .

62 . آفت دین سه چیز است : فقیه بدكار ، پیشواى ظالم ، مقدس نادان .

63 . مردم را از دوستانشان بشناسید ، چه ، انسان همخوى خود را به دوستى مى گیرد .

64 . گناه پنهان ، به صاحب گناه زیان مى رساند ، گناه آشكار ، به جامعه .

65 . در بهبودى كار دنیا بكوشید اما در كار آخرت چنان كنید كه گوئى فردا رفتنى باشید .

66 . روزى را در قعر زمین بجوئید .

67 . چه بسا كه از خودستائى ، از قدر خود مى كاهند و از فروتنى ، بر مقام خود مى افزایند .

68 . خدایا ! فراخترین روزى مرا در پیرى و پایان زندگى كرامت فرما .

69 . از جمله حقوق فرزند بر پدر این است كه نام نیكو بر او بگذارد و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد ، او را همسر انتخاب كند .

70 . صاحب قدرت ، آن را به نفع خود به كار مى برد .

71 . سنگین ترین چیزى كه در ترازوى اعمال گذارده مى شود ، خوشخوئى است .

72 . سه امر ، شایسته توجه خردمند است : بهبودى زندگانى ، توشه آخرت ، عیش حلال .

73 . خوشا كسى كه زیادى مال را به دیگران ببخشد و زیادى سخن را براى خود نگاهدارد .

74 . مرگ ، ما را از هر ناصحى بى نیاز مى كند .

75 . اینهمه حرص حكومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانى در عاقبت ! .

76 . عالم فاسد ، بدترین مردم است .

77 . هر جا كه بدكاران حكمروا باشند و نابخردان را گرامى بدارند ، باید منتظر بلائى بود .

78 . نفرین باد بر كسى كه بار خود را به دوش دیگران بگذارد .

79 . زیبائى شخص ، در گفتار اوست .

80 . عبادت ، هفت گونه است كه از همه والاتر ، طلب روزى حلال است .

81 . نشانه خوشنودى خدا از مردمى ، ارزانى قیمتها و عدالت حكومت آنهاست .

82 . هر قومى شایسته حكومتى است كه دارد .

83 . از ناسزا گفتن ، بجز كینه مردم ، سودى نمى برى .

84 . پس از بت پرستیدن ، آنچه به من نهى كرده اند ، در افتادن با مردم است .

85 . كارى كه نسنجیده انجام شود ، بسا كه احتمال زیان دارد .

86 . آنكه از نعمت سازش با مردم محروم است ، از نیكیها یكسره محروم خواهد بود .

87 . از دیگران چیزى نخواهید گرچه یك چوب مسواك باشد .

88 . خداوند دوست ندارد كه بنده اى را بین یارانش ، با امتیاز مخصوص ببیند .

89 . مؤمن ، خنده رو و شوخ است ، و منافق ، عبوس و خشمناك .

90 . اگر فال بد زدى ، به كار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردى ، فراموش كن و اگر حسود شدى ، خوددار باش .

91 . دست یكدیگر را به دوستى بفشارید كه كینه را از دل مى برد .

92 . هر كه صبح كند و به فكر اصلاح كار مسلمانان نباشد ، مسلمان نیست .

93 . خوشروئى كینه را از دل مى برد .

94 . مبادا كه ترس از مردم ، شما را از گفتن حقیقت باز دارد ! .

95 . خردمندترین مردم ، كسى است كه با دیگران بهتر بسازد .

96 . در یك سطح زندگى كنید تا دلهاى شما در یك سطح قرار بگیرد . با یكدیگر در تماس باشید تا بهم مهربان شوید .

97 . هنگام مرگ ، مردمان مى پرسند از ثروت چه باقى گذاشته ؟ فرشتگان مى پرسند از عمل نیك چه پیش فرستاده ؟ .

98 . منفورترین حلالها نزد خداوند ، طلاق است .

99 . بهترین كار خیر ، اصلاح بین مردم است .

100 . خدایا مرا به دانش ، توانگر ساز و به بردبارى ، زینت بخش و به پرهیزكاری ، گرامی بدار و به تندرستی ، زیبایی ده.تاریخ : دوشنبه 9 دی 1392 | 13:51 | نویسنده : سپیده | نظرات

  • شمالی
  • میوه ها
  • کارت شارژ همراه اول
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات